• Salmon & tuna sushi with brown rice

   Salmon & tuna sushi with brown rice

   3 salmon sushi, 3 tuna sushi with brown rice
   £6.80
  • Salmon & tuna sushi

   Salmon & tuna sushi

   3 salmon sushi, 3 tuna sushi
   £6.80
  • Salmon sushi with brown rice

   Salmon sushi with brown rice

   6 salmon sushi with brown rice
   £6.40
  • Salmon sushi

   Salmon sushi

   6 salmon sushi
   £6.40