• Salmon & tuna sushi with brown rice

      Salmon & tuna sushi with brown rice

      3 salmon sushi, 3 tuna sushi with brown rice
      £6.80
    • Salmon & tuna sushi

      Salmon & tuna sushi

      3 salmon sushi, 3 tuna sushi
      £6.80
    • Salmon sushi with brown rice

      Salmon sushi with brown rice

      6 salmon sushi with brown rice
      £6.40
    • Salmon sushi

      Salmon sushi

      6 salmon sushi
      £6.40